0638776453 / 0647626170 Info@innovazorg.nl

Uitsluitingscriteria

Innovazorg wil betekenisvol zijn voor mensen met diverse hulpvragen. Wij hebben een breed hulpaanbod en diverse disciplines in huis, waardoor wij ondersteuning en begeleiding kunnen bieden aan jongeren met uiteenlopende hulpvragen. Jongeren hebben recht op passende zorg die aansluit bij de hulpvraag en behoeften. Wanneer er sprake is van één van onderstaande criteria verwijzen wij de jongere door naar een andere organisatie.

De uitsluitingscriteria zijn:

 • Jongeren met ernstige psychiatrische problematiek, die een gesloten opname vereist. Innovazorg heeft geen opname mogelijkheid;
 • Wanneer er cliënten en/of naasten zijn die verstorend van invloed kunnen zijn op het hulpverleningstraject, namelijk;
   • Het discrimineren van cliënten of medewerkers;
   • Actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving;
   • Die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of anderen en dit een risico vormt voor medewerkers en andere cliënten. Denk daarbij aan jongeren met de wens om niet meer te leven (suïcidaal) en agressieproblematiek;
   • Die seksueel intimiderend gedrag vertonen;
   • Die verbaal en fysiek agressief zijn;
   • Die de hulp van Innovazorg niet accepteren en geen medewerking verlenen;
 • Jongeren die aangewezen zijn op opname (zonder instemming en zonder verzet) op grond van een besluit tot opname en verblijf in een geregistreerde accommodatie zoals bedoeld in de Wet zorg en dwang
 • Jongeren die bescherming vragen met inzet van onvrijwillige zorg, waarbij wordt verwacht dat Innovazorg deze onvrijwillige zorg uitvoert. Wij verlenen namelijk geen onvrijwillige zorg aangezien wij enkel handelen als wij de instemming van de cliënt hebben verkregen;
 • Jongeren met een alcohol- en/of drugsverslaving die daardoor geregeld onder invloed zijn waardoor begeleiding niet of nauwelijks meer mogelijk is;
 • Jongeren die verminderd zelfredzaam zijn, zoals lichamelijk beperking en daarbij ADL afhankelijk zijn;
 • Jongeren die vragen om een complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen);

  Uitvoering

  Innovazorg probeert cliënten ‘aan de poort’ te selecteren, doordat bij aanmelding door het intaketeam actief de hulpvraag en behoeften worden uitgevraagd. Op deze manier kan vastgesteld worden of de jongere binnen het hulpverleningsaanbod van Innovazorg valt.
  Wanneer blijkt dat een cliënt al aan de poort of tijdens een hulpverleningstraject niet binnen Innovazorg past, zal er actief meegezocht worden naar een passend hulpverleningstraject voor de cliënt. Innovazorg neemt haar zorgplicht voor de cliënt op deze wijze serieus.